Zadania

baner kopia2

Do zadań poradni należy prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej.

1. Diagnoza logopedyczna, psychologiczna oraz pedagogiczna ma na celu określenie możliwości rozwojowych dzieci, występujących dysfunkcji w rozwoju, rozpoznanie potrzeb edukacyjnych, zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny. W wyniku diagnozy dokonywana jest kwalifikacja do odpowiednich form terapii, pomocy psychologicznej, profilaktyczno – wychowawczej. 2. W ramach działalności terapeutycznej poradnia prowadzi indywidualną i grupową terapię:
 • logopedyczną
 • pedagogiczną
 • psychologiczną
 • inspiruje i wspiera działalność terapeutyczną w oddziałach zerowych szkół, przedszkolach, żłobkach i innych placówkach
 • służy pomocą merytoryczną w zakresie terapii dla rodziców i nauczycieli.
 

3. W ramach doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego poradnia prowadzi: porady, konsultacje, udziela instrukcji i wskazań do pracy z dziećmi. Opracowuje zestawy ćwiczeń do wykorzystania przez rodziców i nauczycieli.

4. W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:
 • popularyzuje wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w środowisku, w którym działa,
 • wspiera rodzinę w jej działaniach wychowawczych w ramach punktów konsultacyjnych i indywidualnych porad,
 • rozwija umiejętności wychowawcze,
 • inspiruje i wspiera różne formy pracy wychowawczej w środowisku rodzinnym i poza nim,
 • pomaga w działalności wychowawczej szkół i przedszkoli poprzez udział w zajęciach na terenie placówek, konsultuje z pedagogami, psychologami szkolnymi, nauczycielami, uczestniczenia w Radach Pedagogicznych, prelekcje i pogadanki,
 • realizuje na terenie placówek programy profilaktyczne.
Skip to content