Pracownicy

baner kopia2

DYREKTOR PORADNI
Elżbieta Bromowicz – psycholog
Prowadzi badania psychologiczne dzieci od 0 do 6 lat. Udziela konsultacji dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie poradni oraz szkół i przedszkoli. Zajmuje się rekonstrukcją systemu wychowawczego, terapią indywidualną, terapią par, terapią moczenia nocnego. Prowadzi doradztwo wychowawcze, cykliczne spotkania służące pracy nad systemem wychowawczym. Organizuje warsztaty szkoleniowe. Prowadzi „Szkołę dla rodziców i wychowawców”.

WICEDYREKTOR PORADNI

Marcin Wójcik – wicedyrektor, psycholog

PSYCHOLOGOWIE

Anna Asendy – psycholog, oligofrenopedagog
Prowadzi badania psychologiczne dzieci w wieku 0 do 6 lat, diagnozuje dojrzałość szkolną, przyczyny trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania, problemów emocjonalnych. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom. Wspiera rodziców, których dzieci mają problemy zdrowotne oraz tych, którym trudno jest zrozumieć i zaakceptować własne dziecko. Pomaga rozpoznawać potrzeby edukacyjne dzieci. Prowadzi punkty konsultacyjne w szkołach i  przedszkolach.

Krystyna Brendel – psycholog
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z różnorodnymi problemami rozwojowymi i wychowawczymi.
Podpowiada rodzicom i nauczycielom, jakie funkcje lub sprawności dzieci wymagają stymulacji, aby zapobiec trudnościom na początku kariery szkolnej.
Poszerzyła swój warsztat pracy o ćwiczenia integrujące przetrwałe odruchy wczesnodziecięce i doskonalące integrację sensoryczną.
Pomaga dzieciom powyżej 5 lat mimowolnie moczącym się w nocy. Oferuje rodzicom cykliczne spotkania poświęcone pracy nad zmianami w systemie wychowawczym pozwalającym eliminować niepokojące zachowania ich dzieci.

 

Katarzyna Nowak – psycholog
Prowadzi badania psychologiczne dzieci w wieku 0 do 6 lat. Udziela konsultacji dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów szkolnych.
Pracuje z rodzicami nad trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci w ramach cyklicznych spotkań dotyczących rekonstrukcji systemu wychowawczego.
Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Agnieszka Tuma – psycholog

PEDAGODZY

Agnieszka Bondarowicz – pedagog,surdopedagog
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, która ma na celu między innymi: określenie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich, ustalenie przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz określenie kompetencji matematycznych.
W obszarze jej działalności znajduje się również bezpośrednia pomoc dziecku, a mianowicie prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną oraz grupowe zajęcia np. „Dziecko z ryzyka dysleksji”.
Od kilku lat prowadzi w szkołach zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne „Dziecięce matematyka” wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Agata Kozera – pedagog, oligofrenopedagog

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym. Dla dzieci 5- i  6-letnich prowadzi w poradni indywidualne zajęcia, których głównym celem jest jak najlepsze przygotowanie ich do podjęcia nauki szkolnej. Przeprowadza badania gotowości szkolnej. Udziela porad rodzicom oraz nauczycielom w sferze trudności edukacyjnych. Obecnie poszerza swoje kwalifikacje o studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.

Agnieszka Łachut – logopeda,pedagog,oligofrenopedagog
Prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia z zakresu terapii i profilaktyki pedagogicznej w celu wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Realizowane zajęcia mają różnorodny charakter między innymi – wspomaganie ogólnego rozwoju, mowy oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci 4-letnich i 5-letnich wolniej rozwijających się, budowanie kompetencji matematycznych tak, aby dzieci w przyszłości bez trudu mogły sprostać wymaganiom szkolnym. Dokonuje oceny gotowości szkolnej 6-latków. Konstruuje własne programy pracy terapeutycznej adekwatne do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Uczestniczy w pracy Zespołu Orzekającego. Bierze udział w organizowaniu klas terapeutycznych i integracyjnych na terenie Radomia.

Beata Leszczyńska – pedagog

Ewa Mąkosa – pedagog,tyflopedagog
Głównym celem jej wszelakich działań jest optymalne przygotowania dziecka do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. W ramach oddziaływań profilaktycznych prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci cztero- i pięcioletnich, warsztatowe „Dziecięca matematyka” oraz badania przesiewowe sześciolatków. Dokonuje oceny gotowości szkolnej m.in. pod kątem odroczenia bądź przyspieszenia obowiązku szkolnego, objęcia pomocą w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kwalifikacji do klas terapeutycznych i integracyjnych. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej również dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Służy pomocą i poradą nauczycielom oraz rodzicom w ramach punktów konsultacyjnych prowadzonych w poradni i na terenie placówek.

Grażyna Woźniak – pedagog,oligofrenopedagog
Podejmuje działania w kierunku rozwoju placówki. Współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Organizuje i prowadzi spotkania z dyrektorami i pracownikami placówek oświatowych.
Prowadzi badania pedagogiczne w poradni oraz na terenie przedszkoli i szkół, w tym diagnozę gotowości do nauki szkolnej.
Zajmuje się dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kierując je do odpowiednich form kształcenia.
Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną.
Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

LOGOPEDZI

Małgorzata Auguścik –  logopeda, neurologopeda.
W pracy z dziećmi zajmuje się diagnozą i terapią dyslalii, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami rozwoju mowy i języka oraz komunikacji –  są to zaburzenia mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a także diagnoza i terapia afazji dziecięcej, jąkania, autyzmu oraz palatolalii.         Wykonuje również badania dzieci „Platformą Badań Zmysłów” – są to przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy.

Dorota Krupa – logopeda
Zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną obejmującą: badania oceniające stan mowy dziecka, korekcję wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy. Prowadzi badania sondażowe w przedszkolach na terenie Radomia. Udziela konsultacji i wspiera rodziców dzieci, mających trudności z prawidłową mową.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
Jest autorką książki „Rymowanki-utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych”
i współautorką książki „Zabawy logopedyczne na cztery pory roku. Scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym”.Jest członkiem Towarzystwa Logopedycznego w Radomiu.

Katarzyna Rogala -logopeda, neurologopeda, audiolog ogólny

Binek Katarzyna -psycholog

Agnieszka Marcula -psycholog

 

ADMINISTRACJA / OBSŁUGA

Agnieszka Skoneczna – główny księgowy

Małgorzata Olczak – starszy specjalista do spraw administracyjnych

Katarzyna Pyzara – pomoc administracyjna

Aneta Umięcka – starszy referent do spraw kadr i płac

Barbara Paczwa – lekarz konsultant

Skip to content