Oferta

baner kopia

Oferta poradni obejmuje m.in.:

Określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci/uczniów.

Diagnozę trudności wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzinom, dzieciom i młodzieży (konsultacje, poradnictwo i terapia indywidualna – w zależności od zapotrzebowania i zgłaszanego problemu).

Diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich szkół.

Badania dojrzałości szkolnej.

Diagnozę pedagogiczną w zakresie specyficznych trudności w nauce: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii.

Zajęcia z zakresu indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej.

Indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ubiegających się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży wymagających indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/nauczania indywidualnego, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.

Wspomaganie rodziców w pracy edukacyjno-wychowawczej z dzieckiem/uczniem.

Diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy.

Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli/szkół.

Terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, itp.).

Działalność profilaktyczno-doradczą dla nauczycieli i rodziców.

Doradztwo zawodowe.

Terapię metodą Biofeedback.

Skip to content