PPP nr 1 w Radomiu

baner kopia

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1 oferuje dzieciom (od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej), rodzicom i nauczycielom pomoc w zakresie:

PROFILAKTYKA

 • Zajęcia profilaktyczne w grupie
  • logopedyczne (doskonalenie mowy i wymowy, stymulowanie funkcji językowych)
  • pedagogiczne (stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka)
 • Prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • Punkty konsultacyjne – dyżury psychologów, pedagogów i logopedów na terenie placówek
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
 • Szkoła dla Rodziców i Nauczycieli (warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze)

DIAGNOZA

 • Badania indywidualne
  • psychologiczne
  • pedagogiczne
  • logopedyczne
 • badania sondażowe dzieci 5-6 letnich na terenie placówek

TERAPIA

 • INDYWIDUALNA I GRUPOWA:
  • psychologiczna
  • pedagogiczna
  • logopedyczna

BADANIA SONDAŻOWE
Każdego roku od października do grudnia prowadzone są badania sondażowe 6-latków, a także 4 i 5-latków na terenie radomskich szkół i przedszkoli. Badania mają charakter przesiewowy i umożliwiają wstępną diagnozę rozwoju mowy, funkcji percepcyjno-motorycznych, co pozwala na zakwalifikowanie dziecka z trudnościami do odpowiednich form terapii pedagogicznej i logopedycznej, a w przypadku trudności emocjonalnych – także terapii psychologicznej.
Każdorazowo po badaniach sondażowych ich wyniki oraz wskazania do pracy z dzieckiem są omawiane z nauczycielami i rodzicami. Pozwala to na optymalne stymulowanie rozwoju dzieci i ukierunkowanie ich kształcenia.
Podejmowane są także długofalowe działania.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Terapia pedagogiczna prowadzona jest przez pedagogów – specjalistów terapii, w formie cotygodniowych zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia prowadzone są według indywidualnie skonstruowanych programów, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, atrakcyjnych dla dzieci. Celem pracy terapeutycznej jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Osiągnięciu optymalnych efektów pracy sprzyja ścisła współpraca rodziców dziecka z pedagogiem.

Formy pomocy pedagogicznej:

  • wspomaganie rozwoju i mowy dziecka 4-letniego i 5-letniego wolniej rozwijającego się,

stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspomaganie mowy,

  • grupowe zajęcia profilaktyczne dla dzieci 5-letnich nieobjętych wychowaniem przedszkolnym,

rozwijanie zasobu wiadomości i słownictwa, funkcji percepcyjno-motorycznych oraz kompetencji matematycznych,

  • grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci 6 i 7-letnich odroczonych od obowiązku szkolnego,

niwelowanie dysfunkcji rozwojowych, kształtowanie umiejętności czytania metodą sylabową, rozwijanie umiejętności matematycznych.

  • grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,

stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka z grupy ryzyka dysleksji,

  • rozwijanie kompetencji matematycznych w oparciu o program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

Celem zajęć jest stymulowanie kompetencji matematycznych dzieci, wspomaganie rozwoju dziecięcego liczenia, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz kształtowanie rozumowania operacyjnego; dzieci uczą się również posługiwać reprezentacjami symbolicznymi oraz ikonicznymi, kształtują własną odporność emocjonalną na sytuacje trudne, poznają sztukę konstruowania gier.

  • indywidualna terapia pedagogiczna

wyrównywanie niedoborów rozwojowych, przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia dla dzieci wymagających indywidualnych oddziaływań pedagogicznych

 • wspomaganie ogólnego rozwoju oraz kompetencji językowych dziecka 3-letniego i 4-letniego.

TERAPIA BAŚNIĄ
Terapia baśnią oparta na koncepcji Bettelheima. Zgodnie z nią, baśń jest dla dziecka rodzajem obrazowego elementarza, który pomaga mu zrozumieć świat i odnaleźć w nim swoje miejsce, zanim jeszcze w pełni rozwinie swoje zdolności intelektualne. Dzięki baśniom dziecka łatwiej jest przypisać sobie podstawowe reguły rządzące społeczeństwem, baśnie tłumaczą na czym polega rozwój człowieka, pozwalają uporać się z lękami, z trudnymi emocjonalnie zdarzeniami. Dziecko przy ich pomocy rozwiązuje swoje problemy na poziomie podświadomości. Zajęcia terapeutyczne odbywają się na terenie przedszkola. Biorą w nich udział dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi wyrażającymi się w nieadekwatnym zachowaniu. W czasie trwania zajęć, uczestnicy słuchają baśni, opowiadają je, rysują, malują lub wyrażają w innej formie plastycznej, odgrywają rolę w mini inscenizacjach teatralnych. Baśnie są dobierane do problemów dzieci.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Sprawa kształtowania prawidłowej wymowy u dzieci, a więc strony dźwiękowej języka, ma podstawowe znaczenie w rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, gdyż wiek ten, cechuje z jednej strony – naturalną wadliwość wymowy wynikająca z nieukończonego rozwoju kory mózgowej oraz niedostatecznego jeszcze wyrobienia mięśni narządów mowy, z drugiej – intensywny rozwój tych mięśni oraz kory mózgowej, co ułatwia kształtowanie i utrwalenie nawyków w tym wieku. Dlatego praca nad kształtowaniem wymowy dzieci przedszkolnych przynosi dobre rezultaty. Obecnie główny nacisk kładzie się na pracę z dziećmi w wieku 3 – 6 lat, gdyż kształtowanie się i utrwalanie wymowy poszczególnych głosek powinno zakończyć się w wieku 6 lat. Należy więc pomóc dzieciom w pokonaniu ewentualnych lub rzeczywistych trudności w przyswajaniu nowego dla nich systemu fonetycznego. Do tego celu służą między innymi ćwiczenia:

 • oddechowe
 • fonacyjne
 • kształtujące słuch fonematyczny
 • usprawniające narządy mowy

Na terenie poradni prowadzone są też ćwiczenia indywidualne i grupowe. W zajęciach grupowych biorą udział dzieci z dysleksją oraz opóźnionym rozwojem mowy. Wszystkie te formy pracy mają za zadanie kształtowanie prawidłowej mowy dziecka oraz przygotowanie go do nauki czytania i pisania.

PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ
W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęto prowadzenie zajęć w przedszkolach w ramach programu profilaktyki logopedycznej. Obejmuje ona dzieci 4, 5, 6 – letnie. Zajęcia te, poprzedzono cyklem szkoleń dla nauczycieli przedszkoli. Mają one charakter otwarty, na które zapraszani są nauczyciele z innych grup. Program z zakresu profilaktyki logopedycznej obejmuje ćwiczenia:

 • oddechowe
 • motoryki narządów mowy
 • słuchowe
 • rytmizujące
 • głosowe świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

DNI OTWARTE U LOGOPEDY
Tradycją naszej poradni są Dni Otwarte u Logopedy, organizowane w październiku i kwietniu od 2001 roku. Logopedzi z naszej poradni biorą też udział w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych organizowanym przez Polski Związek Logopedów (PZL). Logopedzi są członkami Towarzystwa Logopedycznego w Radomiu. Biorą czynny udział w jego pracach, szkoleniach, udzielają konsultacji dla młodych logopedów.

TERAPIA MOCZENIA NOCNEGO
Psychologiczna terapia mimowolnego moczenia nocnego polega na wypracowaniu poprzez systematyczne ćwiczenia prawidłowych nawyków w zakresie kontroli czynności wydalniczych. Można ją rozpocząć już z dzieckiem, które ukończyło 5 lat, konieczne są systematyczne spotkania
(1 raz w miesiącu) rodzica i dziecka z psychologiem w poradni oraz realizowanie stosownych zaleceń w domu. Przy osiągnięciu właściwej współpracy dziecka i rodzica z psychologiem możliwe jest uwolnienie dziecka od przykrych przeżyć związanych z moczeniem się w nocy, zanim osiągnie wiek dojrzewania bez strat w sferze emocjonalnej, bez stosowania farmakoterapii i innych sposobów leczenia, wiążących się ze skutkami ubocznymi dla dziecka.

PRACA NAD SYSTEMEM WYCHOWAWCZYM
Cykliczne spotkania z rodzicami poświęcone pracy nad systemem wychowawczym pozwalają zmęczonym rodzicom lepiej radzić sobie z problemami jaki stwarza wychowanie dziecka nadpobudliwego, agresywnego, zahamowanego emocjonalnie, z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami snu, zanieczyszczającego się itp. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym ich obecność w poradni nie jest konieczna. Seria cyklicznych spotkań (ok. pięciu) samych rodziców z psychologiem pozwala na skuteczną pomoc psychologiczną. Spotkania rozpoczynają się dokładnym wywiadem dotyczącym rodzaju trudności, czy zaburzeń w zachowaniu, zgodnie z którym psycholog proponuje zadania do realizacji dobrane do sytuacji konkretnej rodziny i konkretnego dziecka. Nie są to uogólnione porady, które trudno wcielić w życie. Kolejne spotkania służą raportom i ustaleniu wspólnie z rodzicami następnych kroków zmierzających do eliminowania problemu.

SYSTEMOWA TERAPIA RODZINY
Reakcje obronne dziecka manifestujące się fobiami szkolnymi, nawykowymi wymiotami, występowaniem wysokiej gorączki przed wyjściem do szkoły, uporczywymi bólami brzucha, biegunkami, obstrukcjami, łysieniem plackowatym i innymi schorzeniami nie mającymi uzasadnienia medycznego – wymagają terapii, w której biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Spotykają się oni z psychologiem (ewentualnie parą terapeutów) w czasie kilku sesji terapeutycznych. Rozmowa ze wszystkimi członkami rodziny (rodzicami i dziećmi) oraz proponowane po każdej sesji zadania do wykonania w domu pozwalają uruchomić proces zmian w systemie rodziny, który stopniowo doprowadza do wyeliminowania symptomów chorobowych.

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Ofertą poradni skierowaną bezpośrednio do rodziców i nauczycieli jest „Szkoła dla rodziców i wychowawców” opracowana w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki A. Faber E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.
Część I szkoły dla rodziców i wychowawców obejmuje cykl 10 spotkań warsztatowych, trwających 3 – 4 godziny. Część II dotycząca rywalizacji trwa przez 8 spotkań warsztatowych podobnie jak część III dotycząca problemu zachęcania dzieci do nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Celem szkoły jest uczenie rodziców i wychowawców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.
Zajęcia uświadamiają, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmiany od siebie. Ukazują prawdę, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeżeli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje. Pozwalają na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.
Proponują przyjrzenie się mechanizmom wzmagającym rywalizację między rodzeństwem, dziećmi w grupie przedszkolnej, klasie. Zachęcają do podjęcia oddziaływań wychowawczych służących budowaniu wspólnoty, przynależności, troski o innych.
Uczą rodziców i nauczycieli, jak wykorzystać nowe sposoby porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą, aby zachęcać do nauki i odkrywania swych potencjalnych możliwości. Wskazują na potrzebę budowania dobrych, partnerskich relacji między rodzicami i nauczycielami. Zapisy do szkoły dla rodziców i wychowawców prowadzi sekretariat.
Warunkiem uczestnictwa w części II lub III jest ukończenie I części.

Skip to content