Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Radomiu, ul. Kolejowa 22, 26-610 Radom gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu reprezentowana przez Dyrektora Poradni.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Radomiu nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Radomiu nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Radomiu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu.
 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Beata Jarząbek-Sulima – e-mail: iod@ctserv.pl

 

 

Skip to content